Toegankelijke digitale informatieverstrekking en dienstverlening


Overheidsorganisaties staan voor de uitdaging hun digitale informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Daar komt behoorlijk wat bij kijken.

Wat zegt de wet eigenlijk?

Toegankelijkheid is niet vrijblijvend; het is een wettelijke verplichting. Deze is gepubliceerd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit verplicht overheidsinstanties tot het nemen van maatregelen om te voorkomen dat digitale informatie en dienstverlening mensen met een functiebeperking buitensluit.

Het besluit: 3 fasen

websites en apps

moeten voldoen per

1

Nieuwe website en website van < 1 jaar oud

23 september 2019

2

Alle websites

23 september 2020

3

Alle websites en mobiele apps

23 juni 2021

Voor intranetten ligt het iets anders. Formeel hoeft een intranet dat gepubliceerd is voor 23 september 2019 niet te voldoen aan de wettelijke verplichting. Als er sprake is van vernieuwing of een ingrijpende herziening na 23 september 2019, dan moet het intranet wel volledig toegankelijk zijn.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zijn twee acties van belang.

  1. Ten eerste zullen alle websites van uw organisatie conform het tijdschema hierboven toegankelijk moeten zijn. Zie hiervoor onderstaand stappenplan.
  2. Ten tweede moet uw organisatie een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren voor alle sites. Hierin staat in hoeverre de website aan de eisen voldoet en welke maatregelen u neemt om de kwaliteit op het vlak van toegankelijkheid te waarborgen. Voor het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring kunt u de invulassistent gebruiken.

Waar sta ik?

Veel van onze klanten zijn actief op het vlak van toegankelijkheid en laten periodiek een onderzoek uitvoeren. Op basis van de onderzoeksresultaten worden aanpassingen doorgevoerd. Dit leidt tot verbeteringen in onze producten die daarmee voor alle klanten beschikbaar komen. Maar verbeteringen kunnen ook betrekking hebben op implementatie-specifieke onderdelen van de website. Denk bijvoorbeeld aan kleurgebruik of specifieke functionaliteiten. Ook content speelt een belangrijke rol; veel toegankelijkheidsproblemen worden voorkomen door de juiste redactionele discipline.

Weet u nog niet waar u staat? In opdracht van staatssecretaris Knops van BZK is een nulmeting uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn op 22 oktober 2019 gepubliceerd: Rapport nulmeting toegankelijkheid 2019.

Wat kan InfoProjects voor mij betekenen?

Wij ondersteunen uw organisatie graag bij het voldoen aan de wettelijke verplichting rondom toegankelijke websites. Natuurlijk is toegankelijkheid bij het ontwerp en de bouw van elke site een belangrijk aandachtspunt. Maar daarmee zijn we er niet; toegankelijkheid is een continu proces.  Elke toetsing levert namelijk weer nieuwe inzichten en verbeterpunten op.

Hoe kan ik efficiënt aan de slag?

Wilt u aan de slag met het toegankelijk maken van uw website, dan raden wij onderstaand stappenplan aan.

  1. Update IPROX-omgeving: toegankelijkheid is een belangrijk onderdeel van ons product. Zeker de afgelopen periode zijn er veel optimalisaties doorgevoerd. Een eerste stap is dan ook het updaten van de webomgeving naar een actuele productversie.
  2. Redactioneel oplossen webrichtlijnen-meldingen: op het startscherm van IPROX-CMS is een werklijst te vinden met actuele webrichtlijnen-meldingen. Werk deze weg zodat ze de toetsing niet onnodig beïnvloeden.
  3. Specifieke content: bepaalde content zoals pdf-bestanden, media en kaartmateriaal is lastig toegankelijk te krijgen. Stel vast hoe je hiermee omgaat waarbij de tips van Digitoegankelijk kunnen helpen.
  4. Optioneel - QuickScan toegankelijkheid: InfoProjects kan het siteraamwerk en de templates op hoofdlijnen toetsen op toegankelijkheid. Het gaat dan om onderdelen als contrast en toetsenbordbediening. InfoProjects werkt oplossingsrichtingen uit en bepaalt de impact hiervan op het vlak van functionaliteit, kosten en planning.
  5. Toegankelijkheidstoetsing: vraag een toetsing aan bij een bureau dat hiervoor geautoriseerd is. De toetsing resulteert in een rapportage met bevindingen.
  6. Analyse toegankelijkheidsrapport: breng - op basis van het rapport - in kaart welke punten redactioneel op te lossen zijn en voor welke punten InfoProjects in actie moet komen. InfoProjects werkt oplossingsrichtingen uit en bepaalt de impact hiervan op het vlak van functionaliteit, kosten en planning.
  7. Doorvoeren verbeterpunten: verbeter de toegankelijkheid door middel van redactionele aanpassingen én een website-release.
  8. Hertest toegankelijkheid: laat de toetsingsinstantie binnen de gestelde termijn een hertoetsing uitvoeren.

Bent u geïnteresseerd in dit traject?
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij InfoProjects.